Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden NSHC

Algemene voorwaarden van:

North Sea Health Care B.V.

Maarnse Grindweg 22

3951LK  Maarn

K.v.K. nummer 58749705

 

North Sea Health Care B.V. wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid met “NSHC”; haar wederpartij bij overeenkomst (ongeacht de kwalificatie van de overeenkomst) met “afnemer”.

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle van NSHC afkomstige aanbiedingen, offertes, aan haar gegeven opdrachten en door haar gesloten overeenkomsten hoe ook genaamd, alsmede op de uitvoering daarvan.
 2. Haar werkzaamheden voert NSHC slechts uit onder de toepasselijkheid van deze voorwaarden. NSHC stemt niet in met toepasselijkheid van door afnemer gehanteerde voorwaarden, ook niet indien afnemer daarnaar verwijst c.q. deze toezendt, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
 3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig wanneer deze door de directie van NSHC schriftelijk zijn bevestigd.

 

Artikel 2. Aanbiedingen, offertes en opdrachtbevestigingen

 1. Offertes zonder een expliciete termijn van aanvaarding zijn geldig gedurende dertig dagen na de datum van offerte.
 2. NSHC zendt afnemer terstond na het bereiken van een overeenstemming omtrent verkoop c.q. verhuur en levering aan afnemer van haar producten en/of diensten, een opdrachtbevestiging, waarin de belangrijkste elementen van de overeenkomst zijn opgenomen.
 3. Behoudens omgaand tegenbericht van afnemer, dient de opdrachtbevestiging tot bewijs van de bereikte overeenstemming c.q. tot stand gekomen overeenkomst.
 4. Een overeenkomst wordt in ieder geval geacht tot stand te zijn gekomen indien aan de opdracht c.q. bestelling daadwerkelijk door NSHC uitvoering wordt gegeven en afnemer niet omgaand tegen deze uitvoering protesteert.
 5. Mondelinge opdrachten c.q. bestellingen worden uitgevoerd conform de door NSHC gemaakte notities en daaraan gegeven interpretatie. Uiteraard is afnemer bevoegd tegenbewijs te leveren.
 6. Alle bij een offerte of aanbieding verstrekte prijslijsten, kostenopgaven, brochures en andere op producten en diensten van NSHC betrekking hebbende gegevens, zijn voor NSHC slechts dan bindend indien NSHC dit uitdrukkelijk schriftelijk in de opdrachtbevestiging bevestigt. In alle andere gevallen, dwz. indien NSHC een en ander slechts vrijblijvend aan marktpartijen c.q. afnemer doet toekomen, kunnen die marktpartijen c.q. kan afnemer aan die prijslijsten, kostenopgaven e.d. geen enkel recht jegens NSHC ontlenen. De diverse opgaven worden zo nauwkeurig mogelijk gedaan. Kennelijke verschrijvingen en/of vergissingen kunnen door NSHC worden hersteld.
 7. Alle bij een offerte of aanbieding of anderszins verstrekte gegevens, informatie, afbeeldingen, beschrijvingen, afmetingen en dergelijke blijven intellectueel eigendom van NSHC. Wie inbreuk maakt op die intellectuele eigendom [auteursrecht] handelt jegens NSHC onrechtmatig, ter zake waarvan NSHC in rechte zal optreden. NSHC zal van de inbreukpleger volledige schadevergoeding kunnen vorderen.
 8. Aan de inhoud van brochures van NSHC kan geen enkel recht jegens NSHC worden

ontleend. Daarin opgenomen kleurstellingen afmetingen en/of beschrijvingen zijn voor NSHC niet bindend.

 

Artikel 3. Prijzen

 1. Alle prijzen luiden en worden geacht te zijn genoteerd in Euro, tenzij door de NSHC anders is vermeld.
 2. Alle aangeboden prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld, en exclusief die kosten, die ingevolge de overeenkomst tussen partijen ten laste van de afnemer komen. De prijzen zijn gebaseerd op de tarieven, lonen, invoerrechten, belastingen en andere prijsbepalende factoren die gelden ten tijde van het aangaan van de overeenkomst.
 3. Bij wijziging van één of meer van deze factoren bij een overeenkomst met een looptijd van meer dan drie maanden is NSHC gerechtigd ook de aangeboden of overeengekomen prijzen dienovereenkomstig en met terugwerkende kracht tot het moment van wijziging aan te passen. Op verzoek van de afnemer zullen de wijzigingen aangetoond worden. Onder de looptijd van de overeenkomst wordt verstaan de tijd gelegen tussen de datum waarop de opdracht van de afnemer is ontvangen en de datum dat de werkzaamheden door de NSHC worden aangevangen respectievelijk het verkochte afgeleverd wordt. Een zodanige prijsaanpassing geeft afnemer niet het recht om de overeenkomst te ontbinden.
 4. Verzend- en administratiekosten komen voor rekening van NSHC, indien de bestelling meer bedraagt dan € 100,- tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij een bestelling beneden dat bedrag komen de verzend- en administratiekosten voor rekening van afnemer.

 

Artikel 4. Levering, risico en annulering

 1. NSHC behoudt zich het recht voor van afnemer zekerheid voor de nakoming van zijn

betalingsverplichtingen te bedingen alvorens te leveren.

 1. Aflevering geschiedt franco huis, door bezorging.
 2. De door NSHC opgegeven lever- en uitvoeringstermijnen zijn niet te beschouwen als fatale termijn tenzij dit schriftelijk is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient NSHC derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 3. Overschrijding van de levertijd verplicht NSHC niet tot enige vergoeding noch geeft het

afnemer het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

 

Artikel 5. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Verrekening zal niet zijn toegestaan.
 2. Indien betaling niet binnen 30 dagen na de factuurdatum dan wel de afgesproken betalingstermijn heeft plaatsgehad, verkeert de afnemer in verzuim en is deze vanaf de dag van het verzuim een vertragingsrente aan NSHC verschuldigd gelijk aan 1,5 % per kalendermaand, berekend over de koop- c.q. huurprijs of het nog onbetaalde gedeelte daarvan. Alle door NSHC te maken buitengerechtelijke kosten komen eveneens voor rekening van de afnemer. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op het dan geldende incassotarief als gehanteerd door de Rechtbanken in Nederland met een minimum van 10% van de onbetaald gelaten som.
 3. Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 4. Vanaf de dag dat de afnemer ter zake van enige verplichting jegens NSHC in verzuim is, zijn alle eventuele overige vorderingen van NSHC op de afnemer onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 6. Klachten

 1. De afnemer is verplicht terstond na aflevering de producten en/of diensten te controleren op zichtbare gebreken.
 2. Eventuele klachten worden slechts in behandeling genomen, indien deze NSHC bereiken binnen 8 dagen na constatering van het gebrek en wanneer deze geen betrekking hebben

op werkzaamheden die door derden zijn verricht, dan wel zaken die door derden zijn geleverd. Het in behandeling nemen van klachten door NSHC geldt niet als aanvaarding van aansprakelijkheid in welke vorm ook.

 1. Indien de klachten van de afnemer gegrond geacht worden, verplicht NSHC zich uitsluitend tot het alsnog juist leveren van de prestatie dan wel, naar keuze van NSHC, tot restitutie van de koop c.q. huurprijs middels creditering tot het bedrag der prestatie. Afnemer is niet bevoegd om betaalde bedragen te verrekenen met nog openstaande facturen.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid en garanties

 1. Ongeacht de vraag of de aansprakelijkheid van NSHC door verzekering is afgedekt, aanvaardt NSHC enkel aansprakelijkheid voor een haar toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis tot maximaal het factuurbedrag van de geleverde zaken waarop de klacht betrekking heeft.
 2. Indien NSHC door een derde wordt aangesproken voor een schade waarvan het bedrag het in het vorige lid bedoelde factuurbedrag te boven gaat, dient afnemer NSHC voor dit meerdere volledig te vrijwaren, door vergoeding aan die derde.
 3. NSHC is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade in de ruimste zin van het woord, gevolgschade, winstderving, (directe of indirecte) schade aan personen en/of zaken, hoe ook genaamd, welke het gevolg is van de aanschaf, het gebruik of het bezit van door NSHC geleverde zaken, noch is NSHC aansprakelijk voor zulke schaden in het geval dat sprake is van levering van diensten ten aanzien van zulke zaken of sprake is van door NSHC verrichte diensten in het algemeen.
 4. Garanties, anders dan op de technische uitvoering, worden door NSHC niet gegeven, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd.

 

Artikel 8. Afroeporders

 1. Indien sprake is van een afroeporder en daarbij geen termijn is overeengekomen waarbinnen de afroep zou moeten plaatsvinden, geldt als afroeptermijn de laatste dag van de leveringstermijn en zal daadwerkelijk uitlevering plaatsvinden binnen uiterlijk 15 werkdagen daarna.
 2. Indien wel een afroeptermijn is overeengekomen en de afnemer binnen die termijn niet heeft afgeroepen, zal NSHC een schriftelijke sommatie doen uitgaan. In die sommatie zal een additionele afroeptermijn worden gesteld van 8 werkdagen, ingaande op de datum van de betreffende sommatie. Indien ook binnen die additionele afroeptermijn geen afroep heeft plaatsgevonden heeft NSHC de keuze tussen het alsdan uitleveren van de order of het voor rekening en risico van afnemer opslaan van de bestelde zaken.
 3. De maximum termijn van een afroeporder bedraagt 1 jaar, waarbinnen de afgesproken hoeveelheid goederen en/of diensten dienen te worden afgenomen.

 

Artikel 9. Overmacht

 1. Als overmacht gelden alle omstandigheden die de NSHC redelijkerwijs niet heeft kunnen vermijden of waarvan NSHC de gevolgen redelijkerwijs niet heeft kunnen verhinderen waaronder: stakingen, brand, werkonderbrekingen, machinebreuk, tekort aan grondstoffen, faillissement van leveranciers, stagnatie in toelevering, transportmoeilijkheden.
 2. In geval van overmacht is NSHC gerechtigd hetzij de overeenkomst in stand te laten met opschorting van de verplichtingen van de NSHC voor de duur van de overmacht, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden wegens onvoorziene omstandigheden. Afnemer kan NSHC schriftelijk gelasten om zich binnen 10 dagen uit te spreken over een keuze hieromtrent. In geen geval is NSHC schadevergoeding aan de afnemer verschuldigd.

 

Artikel 10. Zekerheden en bruikleen

 1. Alle door NSHC verkochte en geleverde zaken blijven haar eigendom tot aan het moment dat de afnemer aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 2. In geval van niet-tijdige betaling van een opeisbaar bedrag heeft NSHC het recht om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van NSHC rust als haar eigendom op te vorderen, onverminderd het recht van NSHC op schadevergoeding.
 3. Indien de afnemer de overeengekomen prijs nog niet heeft voldaan en de betreffende goederen aan derden zijn verkocht en geleverd, verleent afnemer aan NSHC reeds nu voor dat geval, onherroepelijke volmacht en verschaft zij NSHC alle noodzakelijke informatie tot het vestigen van een pandrecht op die vordering op die derde en zal NSHC aan afnemer of voormelde derde desgevraagd mededeling doen van de aard en het bedrag van de vordering waarvoor het verpande tot zekerheid strekt.
 4. In geval van bruikleen blijven de verstrekte producten eigendom van NSHC. Overdracht van eigendom is alleen mogelijk na schriftelijke toestemming van NSHC aan gebruiker. Voor bruikleen dient een bruikleen overeenkomst te worden ondertekend door beide partijen.

 

 

Artikel 11. Ontbinding van de overeenkomst

NSHC is gerechtigd de huur- c.q. koopovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden in geval afnemer surseance van betaling heeft aangevraagd en/of verkregen, indien het faillissement van afnemer is aangevraagd en/of uitgesproken, indien gedaagde onder curatele, mentorschap of bewindvoering is geplaatst en/of indien afnemer is overleden en betaling nog niet heeft plaats gevonden.

 

Artikel 12. Nietigheid

Indien en voorzover één of meer van de bepalingen uit deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden nietig of vernietigbaar zou(den) blijken te zijn laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

De nietige c.q. vernietigbare bepaling zal in overleg tussen partijen worden vervangen door een bepaling die de strekking en betekenis van die eerdere bepaling zo dicht mogelijk benadert.

 

Artikel 13. Geschillen

 1. Op alle aanbiedingen, orderbevestigingen en overeenkomsten van NSHC is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen afnemer en NSHC zullen bij uitsluiting voorgelegd worden aan de ter zake bevoegde rechter ter plaatse van de vestiging van NSHC, dan wel ter plaatse van de volgens de gewone wettelijke regels competente rechter, zulks naar keuze van NSHC.